فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 832 آساهی شیمبون 2021
شماره: 832
كشور: ژاپن
دوره: 82
زمان دریافت: 29 فروردین، 1403
پذيرش: 1 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید. احمد خطیری-تقدیر
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران