فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • IAAP Diploma (PH973)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • PBA Digital Diploma (PH973)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON Digital Diploma (PH973)@ Mohammad Ataei Mohammady

 • SALON Digital Diploma (PH973)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON Silver Medal (PH973)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP Blue Ribbon (PH973)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • IAAP Diploma (PH973)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • -PBA Digital Diploma (PH973)@ Mohammad Ataei Mohammady

 • SALON Bronze Medal (PH973)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • َAPS DIPLOMAََ (PH968)@ Mirali Parandak

 • IIG GOLD (PH968)@ Alireza Pourkhan

 • GILAVAR Diploma (PH944)@ Saeed Sabet Ghadam Moghadam

 • GILAVAR Diploma (PH944)@ Saeed Sabet Ghadam Moghadam

 • GILAVAR Gold Medal (PH944)@ Mohammad Esteki

 • GILAVAR Ribbon (PH944)@ Alireza Pourkhan

 • IAAP Ribbon (PH944)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • PSA Honorable Mention (PH944)@ Mahdi Aghighi

 • PSA Honorable Mention (PH944)@ Mohammad Esteki

 • SSS Bronze Medal (PH944)@ Mohammad Esteki

 • IAAP Diploma (PH960)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • IAAP Diploma (PH960)@ Kiarang Alaei

 • IAAP Diploma (PH960)@ Amin Mahdavi

 • Varadinum Ribbon (PH960)@ Amin Mahdavi

 • FIAP Blue Ribbon (PH960)@ Amin Mahdavi

 • FIAP Blue Ribbon (PH960)@ Amin Mahdavi

 • IAAP Diploma (PH960)@ Amin Mahdavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی