فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شمارهنام جشنواره
کشور

مهلت دریافت

ارسال اول
ارسال دوم
 • CLUB Diploma (PH811)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON Diploma (PH811)@ Mehdi Parsaeian

 • FIAP HM Ribbon (PH809)@ Amirhossein Yousefi Keysari

 • FIP Gold (PH809)@ Ahmad Khatiri

 • FIP HM Ribbon (PH809)@ Kiarang Alaei

 • GPU HM Ribbon (PH809)@ Kiarang Alaei

 • PSA Honorable Mention (PH810)@ Mehdi Kazemiboomeh

 • PSA Honorable Mention (PH810)@ Mehdi Kazemiboomeh

 • GPU Mention (PH806)@ Kiarang Alaei

 • مدال طلا جشنواره (PH802)@ Amin Mahdavi

 • CCC (PH798)@ Ahmad Khatiri

 • HM (PH798)@ Ahmad Khatiri

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 9 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس