فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

بایگانی جشنواره های خارجی
شماره، عنوان و کشور برگزارکننده جشنواره
ارسال اول
ارسال دوم
اعلام نتایج
جشنواره بین المللی عکس فصل پاییز ایسفا به همراه جایزه نقدی
1401/09/08
1401/09/08
دی 1401

1401/08/25
1401/09/05
اسفند 1401

1401/08/22
1401/09/05
دی 1401

1401/08/22
1401/09/04
دی 1401

1401/08/22
1401/09/04
دی 1401

جشنواره بین المللی عکس بدخشان در تاجیکستان برگزار شده و دارای مجوز (پاتروناژ) شماره 659/2022 فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ)، 651-2022 انجمن عکاسی آمریکا (PSA) و Salon.Photo 2022-068 است. عکس های راه یافته به این جشنواره، ضمن ثبت در آرشیو FIAP
1401/09/17
1401/09/17
آبان 1401

1401/08/19
1401/09/01
آذر 1401

1401/08/21
1401/08/21
آذر 1401

1401/08/07
1401/08/23
آذر 1401

جشنواره بین المللی عکس تیان شان در قرقیزستان برگزار شده و دارای مجوز 544-2022 انجمن عکاسی آمریکا (PSA) و Salon.Photo 2022-067 است. عکس های راه یافته به این جشنواره، ضمن ثبت در آرشیو PSA بنام عکاس، برای دریافت درجه های هنری (القاب) آنها نیز محاسبه خوا
1401/07/28
1401/08/12
آذر 1401

1401/08/10
1401/08/10
آذر 1401

1401/07/27
1401/07/27
آذر 1401

1401/07/25
1401/08/16
آبان 1401

1401/07/25
1401/08/13
آبان 1401

1401/07/25
1401/09/05
دی 1401

1401/08/04
1401/08/04
آبان 1401

1401/07/13
1401/07/13
آبان 1401

جشنواره بین المللی عکس سیر دریا در تاجیکستان برگزار شده و دارای مجوز (پاتروناژ) شماره 2022/628 فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ)، 544-2022 انجمن عکاسی آمریکا (PSA) و Salon.Photo 2022-066 است.
1401/07/23
1401/07/23
آبان 1401

1401/07/12
1401/07/12
آبان 1401

1401/07/08
1401/08/06
بهمن 1401

1401/07/09
1401/07/09
آبان 1401

1401/06/16
1401/07/13
مهر 1401

1401/06/12
1401/06/26
مهر 1401

1401/05/31
1401/06/20
مهر 1401

1401/05/31
1401/06/11
شهریور 1401

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران