فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ویدا هنرور
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
از سال 1382. به علت علاقه به ایجا د سوژه برای عکاسی به این هنر علاقمند شدم.بعد از مدتی عکاسی را با عنوان هنر دوم خود انتخاب کردم

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران