فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
Macedonia
دی 1402
2024
0
19
Slovenia
آذر 1402
2024
0
15
Sri Lankan
آذر 1402
2023
2
10
Sri Lanka
آبان 1402
2023
4
19
Türkiye
آبان 1402
1
0
6
Montenegro-Greenland-Mada
مهر 1402
2023
16
61
Bulgaria
مهر 1402
2023
3
50
Cyprus
شهریور 1402
2023
2
47
Poland
شهریور 1402
2023
1
23
ترکیه
شهریور 1402
2023
0
9
Romania
شهریور 1402
2023
3
31
Canada
شهریور 1402
1
12
81
Turkiye
مرداد 1402
2023
1
2

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران