فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
Benin
تیر 1402
2023
2
12
SRI LANKA
تیر 1402
2023
2
5
serbia
تیر 1402
2023
1
4
Bulgaria
اردیبهشت 1402
2023
1
27
Sri Lanka
اردیبهشت 1402
2023
4
8
Bulgaria
فروردین 1402
2023
1
7
Switzerland
فروردین 1402
2023
2
10
ترکیه
فروردین 1402
2023
0
5
کلمبیا
فروردین 1402
2023
6
23
ترکیه
فروردین 1402
2023
3
10
ترکیه
فروردین 1402
2023
0
1
Serbia
بهمن 1401
2023
0
31

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران